Vedtægter

 Hjortevildtsyd.dk

 

Formål

 

At skabe et kronvildtlaug, i kerneområdet ved Frøslev / Bommerlund.

Lauget kan udvides mod øst, nord og vest

Det er lauget’s mål, at al beskydning af kronvildt sker efter De Jagtetiske regler for Kronvildt.

Området betragtes som et stort sammenhængende areal.

 

Det er vor opgave at sikre bedst mulig fordeling blandt det afskudte kronvildt og dåvildt. Områder med tætte bestande opfordres til samarbejde, og gerne selektiv afskydning af hundyr og kalve først på sæsonen, hvor det er nemt at se forskel på små/store kalve og kalve/smalhind/hind.

 

Al skudt kronvildt og dåvildt indberettes løbende til hjortevildtsyd.dk, med følgende data, DATO, KØN, ALDER, VÆGT samt i hvilket område dyret er nedlagt.

 

Der er etableret en hjemmeside, hvorpå ovenstående data løbende vil blive opdateret.

 

 

ADMINISTATION :

 

Der er nedsat en styregruppe til administration af afskydning – statistik etc.

Styregruppen skal løbende indhente informationer om bestandsudviklingen i området.

Styregruppen vælger selv sin formand og fastlægger selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens.

Styregruppen er selvsupplerende, d.v.s. udtræder et medlem mellem årsmøderne, indtræder en anden repræsentant fra den pågældende interessegruppe.

Styregruppen kan i sit arbejde trække på oplysninger eller specialviden uden for medlemskredsen, f.eks. vildtforvaltningen.

Styregruppen forestår informationer til medlemskredsen, til øvrige naturbrugere og til offentligheden.

Styregruppen forbereder og indkalder det årlige medlemsmøde i foråret.

Styregruppen afholder mindst2 møder årligt, det ene forud for årsmødet.

Der ud over afholdes møder når formanden eller 2 medlemmer af styregruppen finder det fornødent.

Der føres referat over de på møderne trufne beslutninger.

Referat offentliggøres på hjemmesiden

Mellem møderne varetager formanden, i dennes fravær, næstformanden styregruppens interesser.

 

 

OPFØLGNING :

 

Der afholdes hvert år et fællesmøde med evaluering af sæsonens forløb samt opfølgning på aftalte regler.

Regnskab

Under fællesmødet fremlægges der regnskab over vor midler.

 

TILMELDING :

 

Tilmelding til lauget, foregår med oplysning om arealstørrelse og beliggenhed· (gerne matr. nr.).

 

Udmelding :

 

Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt

Hans jørgen Bohlbro 12.01.2019 11:40

Hej Hjorte gruppen
Jeg har den 5/1 2019 skudt en spis dåhjort , ved juljanehåbsvej ved Dres Nissen

Mvh. Hans jørgen Bohlbro
Lillegade3 6360 Tinglev

Nyeste kommentarer

05.12 | 09:13

Frederik Viborg har skudt en spidshjort i Kirkeskoven ved Tøndervej 3.12

02.12 | 12:49

Frederik Viborg har nedlagt en då i Præsteskoven ved Lejrvejen 01.12

14.11 | 08:35

frederik viborg har skudt en då kalv i kirkeskoven ved lejrvejen 13.11

11.11 | 09:30

Er lagt på Hjortevildtsyd.dk