Referater

 

Hjortevildtsyd.dk

Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde den 23. september 2021

På grund af Corona smitten blev mødet i foråret udsat.

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu ca. 5800 ha. Det er tilmeldt af 54 jagtforeninger og privatpersoner. En enkelt har meldt sig ud, da han mente at han ikke havde noget ud af at være medlem af Hjortevildtsyd.dk.

Vi lægger op til at de hjorteetiske regler for kronvildt og dåvildt skal overholdes. Ved at være med i lavet, er man med til at sikre at jagten foregår efter de hjorteetiske regler. Dette burde være en ganske naturlig konsekvens af etisk forsvarlig jagtudøvelse.

Bestande

Bestanden af kronvildt var i 2020 svagt faldende, mens dåvildtet viste stigning.

Der står kron- og dåvildt rigtig mange steder specielt i sommermånederne, hvor de nyder godt af majsmarkerne.

Der er dog en tendens til, at der ses mindre i de store skove med publikumsadgang. Corona har betydet, at mange skal ud i naturen. Det er såvel i dagtimerne som om natten.

Specielt kronvildt er meget følsomme overfor forstyrrelser. Der er konstateret øget bestand i områder, hvor der ikke er et stort publikumspres.

En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå. Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er ligeledes med til at vildtet trækker meget rundt. I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes få hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. Kvaliteten af mellemhjortene er imidlertid stigende, hvilket nok kan tilskrives, at der ikke er jagt i brunsttiden.

Betydningen af vildsvinehegnet kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, men der er en tendens til, at der ses kronvildt i områder vestpå, hvor der ikke tidligere var kronvildt. Der er melding om, at kronvildtet stort set ikke træffes umiddelbart vest for motorvejen ved Frøslev. Yderligere har dr været uheld med kalve, der er blevet hængende i hegnet. Hvordan det ser ud syd for grænsen kan vi høre om lidt.

Hjortetælling

Der er ikke foretaget tælling i foråret 2020 i lokalområdet. Validiteten af tællingen er tvivlsom. En mulighed for at tælle kunne være at indsætte spottere i tællingen og foretage tælling over flere dage.  I 2021 blev der lokalt talt, men generelt var tællingen ikke dækkende udenfor vores område. Vi har i år dels talt morgen/aften og med spotter over en uge sidst i marts.

 

Hjemmesiden

Der har igen i år været rigtig mange klik på hjemmesiden. Undertiden over 100 på en enkelt dag.

Udbytte og udbyttesammensætning

Jagttiden for kronvildt er at store hjorte må skydes fra 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.12. Hundyr uændret. Kalve må skydes fra 1.9 til 31.1.

Jagttiden på dåhjorte større end spidshjort har jagttid fra 1.12-31.12 og spidshjorte, hundyr og kalve har jagttid fra 1.11-31.1. Jagttiderne gælder for områderne syd for E 20 Kolding – Esbjerg. Undtaget er Tønder Kommune, der kun har jagttid på kalve.

Strukturen i områderne er væsentligt forskellige. Vores lokalområde er præget af et antal større skove, såvel private som offentlige samt større moseområder. Endvidere har vi store lodsejerjagtforeninger, der ofte råder over 500 ha jagt. Længere nordpå og specielt syd for Kolding kendes denne struktur ikke. Der er mange enkeltlejere af jagtarealer. De har ikke samme indstilling som vi har i lokalområdet

 Der er flere tilbagemeldinger fra jægere der ikke tidligere har meldt. Endvidere skydes der nu hundyr på arealer, hvor der tidligere primært blev skudt hjorte. Et enkelt konsortium har kun skudt hjorte. Dette er ikke en del af samarbejdet, der forudsætter en afskydning på 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve.

Under dette punkt er der kun behandlet de meldinger, der er tilgået hjortelavet. Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

Der er meldinger fra medlemmer i hjortelavet og fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden.

NST ønsker ikke at oplyse deres afskydningstal.

I september fik vi henvendelse fra NST om forbuddet mod trykjagt på kronvildt inden 15.10. Denne bestemmelse har være gyldig i flere år. Jeg synes, det er en voldsom overtolkning, at man ikke kan sidde på jagt ved majsmarker på høsttidspunktet, blot fordi der kører en finsnitter og frakørselsvogne da man iflg.  juristerne i NST betragter det som trykjagt med anvendelse af motorkøretøjer.

Der er meldt om i alt 31 stykker kronvildt i alt heraf 11 hjorte incl. 4 spidshjorte. Der er tale om en afskydnings% på 36 af hjorte. Der skydes rigeligt med hinder i forhold til kalve. Der skydes for få kalve. Målsætning er 50 % kalve og vi har kun skudt 31 %. Det kan vi gøre bedre.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 30 stykker heraf 16 hjorte hvor 10 var 10 spidshjorte. Afskydningsprocent for hjorte er 53 %. Målsætning er 25 % Der er ligeledes her skudt mange dåer i forhold til kalve. Der er skudt 17 % kalve, hvor målsætningen er 50 %.

Andelen af spidshjorte i hjorteafskydningen har i år været højere end tidligere år. Årsager hertil er muligvis længere jagttid på spidshjorte, hvor der ikke er jagttid på større hjorte. Den stærkt reducerede jagttid på større dåhjorte er også en medvirkende årsag.

Normalt tales der om moderløse kalve, når hundyrene er skudt væk. Der er dels tale om at kalvene kan være skudt og en del af hundyrene er smaldyr.

 

 

Afskydning 2020/21

Hjortevildtsyds område

              Kronvildt                      Dåvildt

Hjorte            7  23%                   6    20%

Spidshjorte   4  13%                 10  33%

Hind/då         7  23%                   8    22%

Smaldyr         3  10%                1    3%

Kalve            10  31%                5   17%

Ialt               31                        30

Sønderjylland

Der er ikke offentliggjort tal for Sønderjylland.

Ved at vise smaldyr separat, er der en større gennemsigtighed med hensyn til eventuelt moderløse kalve.

Nordfriesland er ”Rotwildfrei”og der nedlægges langt flere hjorte end hundyr men der meldes om bedring.

Generelt vandrer mange kronhjorte vestpå.

Fællesjagterne

Der har ikke været afholdt fællesjagt med NST.  

I forbindelse med den første betalingsjagt i statsskoven kom der rigtig meget kronvildt ud på arealerne.

Vindretningen passede. Der var ikke aftalt fællesjagt den pågældende dag. Langt de fleste viste god etik og lavede en afskydning der var helt ok. Enkelte havde ikke styr på afskydningen og der blev nedlagt rigeligt på de pågældende arealer.

Mange har på forhånd aftalt årets afskydning og hvor meget der kan skydes den pågældende dag. Yderligere er der kontakt mellem deltagerne på arealet, så skudt vildt meldes og der kan gives stopmelding.

Det opfordres til, at alle deltagere på forhånd fastlægger hvad der må skydes, og sikrer en hurtig tilbagemelding så vi undgår lignende situationer fremover.

Der faldt på dagen mange skud, og det blev derefter meddelt fra NST, at der fremover foreløbigt ikke var fællesjagter og Hjortevildtsyd.dk ikke fik oplyst deres afskydningstal. Jeg betragter dette som noget af en overreaktion. Der var tale om en række fangstskud. NST mener yderligere, at de er mange der bruger chancen for at få nedlagt vildt og besætter deres areal hårdt på dagen. Det er imidlertid sådan, at den enkelte har jagtretten på sit areal, og overvejende er der ikke tale om misbrug. Vær opmærksom på de hjorteetiske regler med godt naboskab.

Generelt melder NST at de vil fremme det lokale samarbejde. Denne melding deles tilsyneladende ikke af NST Sønderjylland, da de praktiserer det stik modsatte.

Modellen med fællesjagter, der er udviklet lokalt, roses og anvendes rigtig mange steder i landet.

Vi søger dog stadig dialog med NST. Hvorvidt det bærer positivt resultat vil tiden vise.

Der var ikke separat fællesjagt syd for Bajstrup i år. Aflyst p.g.a. corona.

Der arbejdes også på at reducere antallet af dage, hvor der jagtes i januar. Den enkelte gruppe skal ikke reducere deres antal jagter, men de skal blot koordineres, så man får jagt på større arealer og dermed mindre forstyrrelse. Vi forsøger i 21/22 at lægge jagten syd for Bajstrup å same dato som jagten i Eggebæk/Lundbæk.

De hjorteetiske regler

Når man betragter afskydning og jagt ud fra de hjorteetiske regler er der fra styregruppens side nogle kommentarer.

Der mangler stadig ældre hjorte i bestanden. Der er dog flere, der i år ikke har skudt mindre hjorte

Anbefalingerne i hjorteetiske regler går på at man skyder 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve. Visse steder er der flere skudt hjorte uden at der er sket en ønskværdig afskydning af hinder og kalve.

Vi har udarbejdet anbefalinger for hjortevildtjagt. Groft set skyder man den første hjort der passer en og derefter skal de næste stadig være større, dog undtaget spidshjort.

Der er desværre en kedelig tendens til at sprede falske rygter. Dels om afskydning på enkelte private arealer og om afskydningen i statsskoven. Skal vi ikke gøre et forsøg så at dette ikke griber om sig.

Endvidere er der nogle, der har et dårligt/upassende sprogbrug på de sociale medier. Det fremmer ikke dialogen.

Arealkrav og frivillig forpligtende samforvaltning

Et flertal i vildtforvaltningsrådet dog uden Jægerforbundet har indstillet til miljøministeren, at der indføres arealkrav. Efterfølgende har ministeren indført og senere bekræftet, at der kommer arealkrav. Der er p.t. ikke nogen oplysninger om hvordan man skal klare sagen rent administrativt.

For øjeblikket er forslag til arealkrav og samforvaltning til høring. Ved samforvaltning er det kun private arealer der kan deltage.

Registrering af arealkrav og evt. samforvaltning påhviler ejeren af arealerne. Det betyder et administrativt ekstraarbejde for den enkelte jordbesidder. Det bliver spændende hvordan man vil håndtere opgaven måske i samarbejde med landboforeningerne.

 

Den regionale hjortevildtgruppe

Der er i foråret ikke afholdt hjortemøde p.g.a Corona.

Der har ikke været fællesmøde, hvor der blev orienteret om Hjortegruppens arbejde.

Der efterlyses forvaltningstiltag i lidt bredere sammenhæng, da homerange for især kronhjorte er væsentligt større end de enkelte hjortelavs områder.

Vi hører ikke noget fra den regionale hjortevildtsgruppe. Vi blev bedt om at tælle og der var ingen reaktion på indberetningen. Det samlede resultat har vi heller ikke hørt noget om.

Hvis den regionale hjortevildtgruppe skal på banen m.h.t. arealkrav skal der være et klart større engagement og gennemsigtighed i deres arbejde. P.t. offentliggøres der ikke dagsordner og referater fra den sønderjyske gruppes arbejde. Dette er klart utilfredsstillende. Der kan være en forbedring på vej, da landbruget har fået et nyt medlem i gruppen.

Den nationale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den nationale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorteafskydning i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk. Denne opgave er ikke lykkedes, og derfor er der p.t. uro, omkring hjortevildtarbejdet. Arbejdet med arealkrav og samforvaltning kan blive en vanskelig opgave.

Naturnationalparker

Frøslev skov og mose var med på bruttolisten i starten af udpegningerne. De er ikke med på de seneste lister. Jeg tror vi skal være godt tilfredse med, at det ikke er tilfældet

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Arne Bondo fremlægger regnskabet senere. Jeg forventer imidlertid mindre indtægter i fremtiden. Vi samler ikke ind i dag.

Afrikansk svinepest

Der tales meget om afrikansk svinepest p.t. Jeg vil stærkt anbefale, at man overholder de anbefalinger der er kommet. Det gælder såvel hygiejne som nedskydning på vildsvin nord for grænsen. Pt. Er meldingen, at der ikke er vildsvin nord for grænsen. Majshøsten afventes om dette holder stik.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet. Tak for godt samarbejde i styregruppen. Vi har udvidet styregruppen med et nyt medlem Paul Matzen.

 

 

Aksel Bek 23.09.21

 

 

 

Årsmøde den 27. august 2020

På grund af Corona smitten blev mødet i foråret udsat.

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu ca 5900 ha. Det er tilmeldt af 57 jagtforeninger og privatpersoner. Det er en stigning på 100 ha. i forhold til 2018/19.

Hjortelavet som Hjortevildtsyd.dk forsøger at samle areal til strækker sig fra grænsen i syd til vejen mellem Åbenrå og Bredevad i Nord. Mod vest grænser vi ind til hjortelavet i Eggebæk Sofiedalvej/Dybbelgårde og mod øst er det hovedvej 10 fra Kruså og nordpå. I kerneområdet omkring Frøslev/Bommerlund er der stadig en del arealer, der ikke er med. Vi arbejder fortsat på at få en del af disse arealer med.

 Vi lægger op til at de hjorteetiske regler for kronvildt og dåvildt skal overholdes. Ved at være med i lavet, er man med til at sikre at jagten foregår efter de hjorteetiske regler. Dette burde være en ganske naturlig konsekvens af etisk forsvarlig jagtudøvelse.

Bestande

Bestanden af såvel kronvildt som dåvildt har bredt sig de senere år. Der er vel næppe et skovstykke eller et moseområde, hvor der ikke i løbet af året er kronvildt og/eller dåvildt. Stormene i efteråret 2013 medførte ganske betragtelige fladefald i flere plantager. Der står nu tætte bestande i stormfaldsområderne fra 1999 og i plantagerne, der blev plantet i løbet af 1990’erne. Der er plantet rigtigt meget og for at beskytte planterne er der sat hegn. Det giver et delvist andet adfærdsmønster. Visse steder er der sket omfattende skader.

Det ser ud til specielt for kronvildtets vedkommende, at der er stagnering i bestanden. Der klages ofte over, at man ikke ser så meget kronvildt som tidligere. En af årsagerne kan være, at jagtrykket er steget voldsomt. Der ses få familiegrupper om efteråret men til gengæld store rudler med op til 100 dyr. Hinder og dåer er lærenemme, og er der skudt kalve væk fra dem, vil de ofte undgå arealerne igen når der er jagttid. Kronvildt kræver ro.

En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå. Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er ligeledes med til at vildtet trækker meget rundt. I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes næsten ingen hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. En del af de unge hjorte vandrer ud til andre områder. De når i en del tilfælde ikke tilbage til brunsten i kerneområderne, da de nedlægges inden.

Betydningen af vildsvinehegnet kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, men der er en tendens til, at der ses kronvildt i områder vestpå, hvor der ikke tidligere var kronvildt. Yderligere har dr været uheld med kalve, der er blevet hængende i hegnet.

 

Hjortetælling

Der er ikke foretaget tælling i foråret 2020 i lokalområdet. Validiteten af tællingen er tvivlsom. En mulighed for at tælle kunne være at indsætte spottere i tællingen og foretage tælling over flere dage.  

Hjemmesiden

Der har igen i år været rigtig mange klik på hjemmesiden. Undertiden over 100 på en enkelt dag.

Udbytte og udbyttesammensætning

Jagttiden for kronvildt er at store hjorte må skydes fra 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.12. Hundyr uændret. Kalve må skydes fra 1.9 til 31.1.

Jagttiden på dåhjorte større end spidshjort har jagttid fra 1.12-31.12 og spidshjorte, hundyr og kalve har jagttid fra 1.11-31.1. Jagttiderne gælder for områderne syd for E 20 Kolding – Esbjerg. Undtaget er Tønder Kommune, der kun har jagttid på kalve. Jagttiden på større hjorte betyder, at der stort set ikke skydes voksne hjorte.

Strukturen i områderne er væsentligt forskellige. Vores lokalområde er præget af et antal større skove, såvel private som offentlige samt større moseområder. Endvidere har vi store lodsejerjagtforeninger, der ofte råder over 500 ha jagt. Længere nordpå og specielt syd for Kolding kendes denne struktur ikke. Der er mange enkeltlejere af jagtarealer. De har ikke samme indstilling som vi har i lokalområdet. Endvidere har vi et udmærket samarbejde mellem private og NST.

 Der er flere tilbagemeldinger fra jægere der ikke tidligere har meldt. Endvidere skydes der nu hundyr på arealer, hvor der tidligere primært blev skudt hjorte. Et enkelt konsortium har kun skudt hjorte. Dette er ikke en del af samarbejdet, der forsætter en afskydning på 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve.

Under dette punkt er der kun behandlet de meldinger, der er tilgået hjortelavet. Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

Der er meldinger fra medlemmer i hjortelavet og fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden. Afskydningstal fra NST er ikke medtaget.

Der er meldt om i alt 38 stykker kronvildt i alt heraf 13 hjorte incl. 5 spidshjorte. Der er tale om en afskydnings% på 34 af hjorte. Der skydes rigeligt med hinder i forhold til kalve.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 26 stykker heraf 9 hjorte alle spidshjorte. Afskydningsprocent for hjorte er 35 %. Der er ligeledes her skudt mange dåer i forhold til kalve.

Andelen af spidshjorte i hjorteafskydningen har i år været højere end tidligere år. Årsager hertil er muligvis længere jagttid på spidshjorte, hvor der ikke er jagttid på større hjorte. Den stærkt reducerede jagttid på større hjorte er også en medvirkende årsag.

Normalt tales der om moderløse kalve, når hundyrene er skudt væk. Der er dels tale om at kalvene kan være skudt og en del af hundyrene er smaldyr.

Afskydning 2019/20

Hjortevildtsyds område uden NST

              Kronvildt                      Dåvildt

Hjorte            8  21%                   0     0%

Spidshjorte   5  13%                 9   35%

Hind/då         8  21%                   9   35%

Smaldyr         3    8%                 2     8%

Kalve            14  37%                6   22%

Ialt               38                        26

Sønderjylland

Hjorte             70  31%             35  31%

Hundyr          197 36%             35  40%

Kalve              180 33%             47  28%

Ikke oplyst         4   1%             4    1%

I alt                 225                 126

 

Ved at vise smaldyr separat, er der en større gennemsigtighed mht moderløse kalve.

Nordfriesland er ”Rotwildfrei”og der nedlægges langt flere hjorte end hundyr.

Generelt vandrer mange kronhjorte vestpå.

Fællesjagterne

Fællesjagterne er en god mulighed for naboer til Naturstyrelsen til at deltage i afskydningen af hundyr og kalve.

Fællesjagterne blev i 19/20 gennemført i januar måned 20. NST har nu indført betalingsjagter og det betyder fælles parole men adskilt parade.

Der blev ikke nedlagt vildt i Frøslev og 14 stk. i Bommerlund på arealerne udenfor statsskoven.  Der var stor spredning af vildt der kom ud af statsskoven. Enkelte steder kom der stort set intet og andre steder blev der set rigtig mange dyr.

Der planlægges fællesjagter til efteråret 2020. Tak til Naturstyrelsen for deres imødekommenhed.

Der var ikke separat fællesjagt syd for Bajstrup i år. Jagten blev afviklet sammen med fællesjagten med NST. Der er ikke plads til 2 større jagter i januar, da det også drejer sig om, at vildtet skal have tilstrækkelig ro. Efter jagten var der parade og hyggeligt samvær.

Der har været tilfælde af cowboyskydning. Det er som regel tale om et kontrolleret første skud. Men efterfølgende skud skyldes flygtende dyr og skytten har ikke altid overblikket over baggrunden. I et enkelt tilfælde var det dog kontrolleret afgivning af skud til en hind, der var blevet forløbsskudt i første skud.

Signalbeklædning på fællesjagt er en selvfølge.

Der er lavet en detaljeret parole bl.a. med fokus på sikkerheden.

Der arbejdes også på at reducere antallet af dage, hvor der jagtes i januar. Den enkelte gruppe skal ikke reducere deres antal jagter, men de skal blot koordineres, så man får jagt på større arealer og dermed mindre forstyrrelse. Resultatet kunne være en bedre/større afskydning.

Anskydninger

Der har været en enkelt melding om anskydning på fællesjagten. Schweisshundeførerne har naturligvis tavshedspligt og det er rigtigt sådan. Har man som jæger imidlertid haft problemer vil det være på sin plads at informere om dette eller set skadet vildt.

De hjorteetiske regler

Når man betragter afskydning og jagt ud fra de hjorteetiske regler er der fra styregruppens side nogle kommentarer.

Sammensætning af hjorte i forhold til hundyr og kalve er OK.

Der mangler stadig ældre hjorte i bestanden. Der er dog flere, der i år ikke har skudt mindre hjorte

Anbefalingerne i hjorteetiske regler går på at man skyder 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve. Visse steder er der flere skudt hjorte uden at der er sket en ønskværdig afskydning af hinder og kalve.

Vi har udarbejdet anbefalinger for hjortevildtjagt. Groft set skyder man den første hjort der passer en og derefter skal de næste stadig være større, dog undtaget spidshjort.

Enkelte arealer har haft en høj afskydning. Nogle har skudt mere end et stk. kronvildt/dåvildt per 10 ha på et begrænset område, men dog langt mindre i forhold til det samlede tilmeldte areal. Andre har ligeledes skudt mere end et stk. per 10 ha. Der er en del mindre områder tilmeldt hvor der kun er faldet hjorte. Dette er naturligvis lovligt, men det kan ikke praktiseres hvert år. Det vil være fint, når man på disse arealer skyder en hind og 2 kalve inden man skyder den næste hjort.

Der afholdes fællesjagter med NST en gang om året. Det betyder ikke, at man ikke kan sætte sig på jagt når der afholdes anden jagt. Dette bør dog holdes på et håndterbart lavt niveau.

Der er desværre en kedelig tendens til at sprede falske rygter. Dels om afskydning på enkelte private arealer og om afskydningen i statsskoven. Skal vi ikke gøre et forsøg så at dette ikke griber om sig.

Arealkrav

Et flertal i vildtforvaltningsrådet dog uden Jægerforbundet har indstillet til miljøministeren, at der indføres arealkrav. Efterfølgende har ministeren indført og senere bekræftet, at der kommer arealkrav. Der er p.t. ikke nogen oplysninger om hvordan man skal klare sagen rent administrativt.

Som forslaget ligger, er der i min optik ikke forbedringer i forhold til den model vi har i vort hjortelav.

 

 

Den regionale hjortevildtgruppe

Der er i foråret ikke afholdt hjortemøde p.g.a Corona.

Der har ikke været fællesmøde, hvor der blev orienteret om Hjortegruppens arbejde.

Vi har været spurgt om nye jagttider på dåvildt, men det var der ikke flertal for i gruppen for vort forslag.

Der efterlyses forvaltningstiltag i lidt bredere sammenhæng, da homerange for især kronhjorte er væsentligt større end de enkelte hjortelavs områder.

Hvis den regionale hjortevildtgruppe skal på banen m.h.t. arealkrav skal der være et klart større engagement og gennemsigtighed i deres arbejde. P.t. offentliggøres der ikke dagsordner og referater fra den sønderjyske gruppes arbejde. Dette er klart utilfredsstillende. 

Den nationale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den nationale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorteafskydning i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk. Denne opgave er ikke lykkedes, og derfor har den uro, der pt. Er omkring hjortevildtarbejdet.

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Arne Bondo fremlægger regnskabet senere. Jeg forventer imidlertid mindre indtægter i fremtiden. Vi samler ikke ind i dag.

Afrikansk svinepest

Der tales meget om afrikansk svinepest p.t. Jeg vil stærkt anbefale, at man overholder de anbefalinger der er kommet. Det gælder såvel hygiejne som nedskydning på vildsvin nord for grænsen.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet. Tak for godt samarbejde i styregruppen.

 

Aksel Bek 27.08.20

 

Årsmøde i Hjortevildtsyd.dk - april 2019 - referat

 

Dagsorden som nedenstående.

 

Velkomst, Aksel Bek

Valg af dirigent, Ove Schmidt

Beretning, Aksel Bek

Økonomi, Arne Bondo

Evt.

 

Beretning.

Aksel beretning kan læses andetsteds.

Kommentarer / spørgsmål til beretningen:

Hvordan forhindre vi det store tal af nedkørsler af hjortevildt. Kan man anvende blå reflex som i Tyskland?

 

Økonomi.

Regnskab for kalenderåret 2018 viste følgende:

Kassebeholdning 1/1 - 2018               7.642,97 kr.

Kassebeholdning 31/12-2018             10.652,19 kr.

Pengene er kommet fra entre og indsamling ved årsmødt og overskud på pølsesalg.

Der har været udgifter til annoncer i ugeblade, årsmøde, hjorteplader og honorar til foredragsholder v. årsmødet.

Kommentarer / spørgsmål til beretningen:

Ingen.

 

Eventuelt.

Under punktet blev der spurgt om tildeling af tilladelser til at opsætte tårne / stiger i skel op mod statsskoven. Der var nogen der satte stiger op med 100 meters afstand.

Der kom en opfordring om opmærkning på et kort hvor stige placeres for at øge sikkerheden.

Aflivning af nedkørt vildt. Det tager lang tid. Claus B. Jørgensen fortalte om hvad Falk skytter må og hvad schweiss hunde fører må.

 

 

Efter kaffen var der foredrag ved Hovedbestyrelsesmedlem, valgt i kreds 3, Torben Schulz Jensen om emnet ”Fremtidig hjortevildtforvaltning – problemer og muligheder”

Torben er medlem af Hjortevildtudvalget for jægerforbundet..

Øvrige medlemmer i udvalget er:

Svend Bichel  (formand)

Christian Sehestedt Juul, Landbrug og Fødevarer

Anders Hillerup, Dansk Skovforening

Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, på vegne af Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse

Anders Larsen, Miljøstyrelsen (sekretær)

 

Torben havde et interessant foredrag, hvor han fortalte om hvem der sad i udvalget og hvad de arbejde med samt de udfordringer der er i udvalget. Kravet om flere store hjorte er stadig til stede og der SKAL arbejdes for dette. Enten frivilligt eller med tvang.

 

Efter foredraget kom der forespørgsler om hvordan der blev valgt medlemmer til Hjorteudvalget og de lokale hjortevildtgrupper og sat spørgsmål ved om vi havde nogen form for indflydelse på hvem der sad i udvalgene. Vi har alle, via de foreninger vi er medlem af, mulighed for at øge indflydelse på hvem der bliver indvalgt til de forskellige råd, hvis vi møder op til de møder der afholdes.

Hjortevildtgruppen Sønderjylland er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Repræsentant for Danmarks Jægerforbund, formand for gruppen Jens Hangaard Nielsen

Repræsentant for Dansk Skovforening Flemming Arnum

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Torben Nielsen

Friluftsrådet (observatør) Arne Bondo-Andersen

Naturstyrelsen, Vadehavet Sekretariat Thomas Iversen

Repræsentant for Landbrug & Fødevarer Mogens Dall

Fællesrepræsentant for Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening Jesper Fink

Repræsentant for Dyrenes Beskyttelse Ejler Tang

Naturstyrelsen, Sønderjylland Klaus Sloth

Claus B. Jørgensen ville se på det fra landbrug og fødevarer og Dansk Skovforening.

Lars Hornbæk

 

 

Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde den 4. april 2019 - beretning

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu ca 5800 ha. Det er tilmeldt af 56 jagtforeninger og privatpersoner. Der kan være overlapning på arealer, da jeg ikke modtager ret mange korrektioner til arealer.

Hjortelavet som Hjortevildtsyd.dk forsøger at samle areal til strækker sig fra grænsen i syd til vejen mellem Åbenrå og Bredevad i Nord. Mod vest grænser vi ind til hjortelavet i Eggebæk Sofiedalvej/Dybbelgårde og mod øst er det hovedvej 10 fra Kruså og nordpå. I kerneområdet omkring Frøslev/Bommerlund er der stadig en del arealer, der ikke er med. Vi arbejder fortsat på at få en del af disse arealer med. Der er kommet ca. 600 ha. med nord for Tinglev.

 Vi lægger op til at de hjorteetiske regler for kronvildt og dåvildt skal overholdes. Ved at være med i lavet, er man med til at sikre at jagten foregår efter de hjorteetiske regler. Dette burde være en ganske naturlig konsekvens af etisk forsvarlig jagtudøvelse.

Bestande

Bestanden af såvel kronvildt som dåvildt har bredt sig de senere år. Der er vel næppe et skovstykke eller et moseområde, hvor der ikke i løbet af året er kronvildt og/eller dåvildt. Stormene i efteråret 2013 medførte ganske betragtelige fladefald i flere plantager. Der står nu tætte bestande i stormfaldsområderne fra 1999 og i plantagerne, der blev plantet i løbet af 1990’erne. Der er plantet rigtigt meget og for at beskytte planterne er der sat hegn. Det giver et delvist andet adfærdsmønster. Visse steder er der sket omfattende skader.

En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå. Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er ligeledes med til at vildtet trækker meget rundt. I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes næsten ingen hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. En del af de unge hjorte vandrer ud til andre områder. De når i en del tilfælde ikke tilbage til brunsten i kerneområderne, da de nedlægges inden.

Hjortetælling

Også i år var der hjortetælling i området i starten af marts. Arealet, hvorpå der tælles er væsentlig større end området hvor Hjortevildtsyd.dk søges etableret. Der blev i år talt . 191stk. kronvildt og ca. 218 stk. dåvildt.

Om der er tale om gengangere, eller at nogle af områder forekom vildttomme kan der kun gisnes om. Ligeledes spilder det en rolle, om der køres gylle på de områder, hvor hjortevildtet normalt fouragerer. Endelig spiller vejret en afgørende rolle. Tællerne gør en god indsats og man mødes i et fællesskab, der er vigtigt i forståelsen af jagten på hjortevildtet.

Hjemmesiden

Der har igen i år været rigtig mange klik på hjemmesiden. Undertiden over 100 på en enkelt dag.

Udbytte og udbyttesammensætning

Jagttiden for kronvildt er ændret, så store hjorte må skydes fra 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.12. Hundyr uændret

Jagttiden på dåvildt blev desværre også ændret. Hjorte større end spidshjorte har jagttid fra 1.12-31.12 og spidshjorte, hundyr og kalve har jagttid fra 1.11-31.1. Jagttiderne gælder for områderne syd for E 20 Kolding – Esbjerg. Undtaget er Tønder Kommune, der kun har jagttid på kalve. Alle områder har fået mere jagttid på dåvildt undtaget området vest for motorvej E 45 i Åbenrå Kommune. Tidligere var der fuld jagttid i dette område, hvilket vi fuldt ud har kunnet administrere.  

Strukturen i områderne er væsentligt forskellige. Vores lokalområde er præget af et antal større skove, såvel private som offentlige samt større moseområder. Endvidere har vi store lodsejerjagtforeninger, der ofte råder over 500 ha jagt. Længere nordpå og specielt syd for Kolding kendes denne struktur ikke. Der er mange enkeltlejere af jagtarealer. De har ikke samme indstilling som vi har i lokalområdet. Endvidere har vi et udmærket samarbejde mellem private og NST.

 Der er flere tilbagemeldinger fra jægere der ikke tidligere har meldt. Endvidere skydes der nu hundyr på arealer, hvor der tidligere primært blev skudt hjorte.

Under dette punkt er der kun behandlet de meldinger, der er tilgået hjortelavet. Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

Der er meldinger fra medlemmer i hjortelavet og fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden. Afskydningstal fra NST er ikke medtaget.

Der er meldt om i alt 59 stykker kronvildt i alt heraf 15 hjorte incl. 7 spidshjorte. Der er tale om en afskydnings% på 26 af hjorte. Der skydes rigeligt med hinder i forhold til kalve.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 31 stykker heraf 11 hjorte incl. 10 spidshjorte. Afskydningsprocent for hjorte er 35 %. Der er ligeledes her skudt mange dåer i forhold til kalve.

Andelen af spidshjorte i hjorteafskydningen har i år været højere end tidligere år. Årsager hertil er muligvis længere jagttid på spidshjorte, hvor der ikke er jagttid på større hjorte. Den stærkt reducerede jagttid på større hjorte er også en medvirkende årsag.

Normalt tales der om moderløse kalve, når hundyrene er skudt væk. Der er dels tale om at kalvene kan være skudt og en del af hundyrene er smaldyr.

 

 

Afskydning 2018/19

Hjortevildtsyds område uden NST

              Kronvildt                      Dåvildt

Hjorte            8  14%                   1     3%

Spidshjorte   7  12%                10   32%

Hind/då       17  29%                   9   29%

Smaldyr       11  18%                 3   10%

Kalve            16  27%                  8   26%

Ialt                59                         31

Sønderjylland

Hjorte            149  30%         103  31%

Hundyr          197  36%         130  40%

Kalve              180  33%          90  28%

Ikke oplyst         4    1%             4    1%

I alt                 500                  327

Ved at vise smaldyr separat, er der en større gennemsigtighed mht moderløse kalve.

 I hjortelavet syd for grænsen Hegering Jardelund/Flensborg har der også været en fin fordeling mellem han- og hundyr. Vi har et godt samarbejde med naboerne fra syd for grænsen.

Nordfriesland er ”Rotwildfrei”og der nedlægges langt flere hjorte end hundyr.

Generelt vandrer mange kronhjorte vestpå. Det bliver spændende om vildsvinehegnet har nogen indflydelse.

Fællesjagterne

Fællesjagterne er en god mulighed for naboer til Naturstyrelsen til at deltage i afskydningen af hundyr og kalve.

Fællesjagterne blev i 2018 gennemført i januar måned. NST har nu indført betalingsjagter og det betyder fælles parole men adskilt parade.

Der blev nedlagt 13 stk. vildt i Frøslev og 20 stk. i Bommerlund på arealerne udenfor statsskoven. Der kom næsten intet vildt vestud af statsskoven, hvilket muligvis skyldes vindforholdene.

Der planlægges fællesjagter til efteråret 2019. Tak til Naturstyrelsen for deres imødekommenhed.

Der har i året været fællesjagt i privat regi. Det er en positiv udvikling. Det fremmer godt naboskab og er med til at få skudt hundyr og kalve. Der var en større fællesjagt syd og sydøst for Bajstrup i januar. Flere skovejere drev samtidigt deres arealer og jægerne med tilstødende arealer kunne sidde på deres arealer og få del i afskydningen. Efter jagten var der parade og hyggeligt samvær.

På fællesjagterne har der desværre været sikkerhedsmæssige problemer. I et tilfælde er der skudt direkte mod naboposten. Sagen blev ordnet i mindelighed. I en anden situation er der måske tale om en opspringer. I parolen til Fællesjagten var der udtrykkeligt lagt meget vægt på sikkerhedsforholdene. Sikkerhed på jagterne skal ubetinget overholdes.

Der har været tilfælde af cowboyskydning. Det er som regel tale om et kontrolleret første skud. Men efterfølgende skud skyldes flygtende dyr og skytten har ikke altid overblikket over baggrunden. I et enkelt tilfælde var det dog kontrolleret afgivning af skud til en hind, der var blevet forløbsskudt i første skud.

Signalbeklædning på fællesjagt er en selvfølge. Der var på begge fællesjagter eksempler på at folk ikke bar signalbeklædning. De er selv i fare da andre kan ikke se hvor de er.

Der arbejdes også på at reducere antallet af dage, hvor der jagtes i januar. Den enkelte gruppe skal ikke reducere deres antal jagter, men de skal blot koordineres, så man får jagt på større arealer og dermed mindre forstyrrelse. Resultatet kunne være en bedre/større afskydning.

Anskydninger

Der har været en enkelt melding om anskydning på fællesjagten. Dyret blev eftersøgt i flere dage uden resultat. Schweisshundeførerne har naturligvis tavshedspligt og det er rigtigt sådan. Har man som jæger imidlertid haft problemer vil det være på sin plads at informere om dette.

De hjorteetiske regler

Når man betragter afskydning og jagt ud fra de hjorteetiske regler er der fra styregruppens side nogle kommentarer.

Sammensætning af hjorte i forhold til hundyr og kalve er OK.

Der mangler stadig ældre hjorte i bestanden. Der er dog flere, der i år ikke har skudt mindre hjorte

Anbefalingerne i hjorteetiske regler går på at man skyder 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve. Visse steder er der flere skudt hjorte uden at der er sket en ønskværdig afskydning af hinder og kalve.

Vi har udarbejdet anbefalinger for hjortevildtjagt. Groft set skyder man den første hjort der passer en og derefter skal de næste stadig være større, dog undtaget spidshjort.

Enkelte arealer har haft en høj afskydning. Nogle har skudt mere end et stk. kronvildt/dåvildt per 10 ha på et begrænset område, men dog langt mindre i forhold til det samlede tilmeldte areal. Andre har ligeledes skudt mere end et stk. per 10 ha. Der er en del mindre områder tilmeldt hvor der er faldet hjorte. Dette er naturligvis lovligt, men det kan ikke praktiseres hvert år. Det vil være fint, når man på disse arealer skyder en hind og 2 kalve inden man skyder den næste hjort.

Der forekommer kantskydning flere steder til trods for at vi har aftalt fællesjagt på et andet tidspunkt. Der er tendens til, at enkelte mener, at når naboen holder jagt skal man møde op med fuldt mandskab for at skyde, hvad der eventuelt måtte komme ud fra naboen. Dette er dårligt naboskab og brud på de hjorteetiske regler. Man kan evt. vælge selv at sætte sig ud, nedlægge et enkelt stykke vildt og ellers se hvad der sker.

Der har på facebook været annonceret med pladser i forbindelse med fællesjagterne. Vi blander os naturligvis ikke i de enkeltes indbydelser, men når man samtidig oplyser, at naboarealerne bliver drevet, er der tale om dårligt naboskab og dermed brud på de hjorteetiske regler.

Der er desværre en kedelig tendens til at sprede falske rygter. Dels om afskydning på enkelte private arealer og om afskydningen i statsskoven. Skal vi ikke gøre et forsøg så at dette ikke griber om sig.

Den regionale hjortevildtgruppe

Gruppen arrangerer mødet i Nr. Hostrup og hjortetællingerne.

Der har været et fællesmøde, hvor der blev orienteret om Hjortegruppens arbejde.

Vi har været spurgt om nye jagttider på dåvildt, men det var der ikke flertal for i gruppen for vort forslag.

Vi har en forventning om, at udmeldingen fra formanden for den nationale hjortevildtgruppe i Jægers februar nummer vil blive tilgodeset, nemlig samtidig jagttid på kron- og dåhjorte samt fastlæggelse af jagttid på bestandsniveau.

Der efterlyses forvaltningstiltag i lidt bredere sammenhæng, da homerange for især kronhjorte er væsentligt større end de enkelte hjortelavs områder.

Den nationale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den nationale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorteafskydning i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk.

Der er kommet nye jagttider på kronvildt og dåvildt og ministeren har startet en ny runde med jagttider på dåvildt.

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Arne Bondo fremlægger regnskabet senere. Jeg forventer imidlertid mindre indtægter i fremtiden.

Afrikansk svinepest

Der tales meget om afrikansk svinepest p.t. Jeg vil stærkt anbefale, at man overholder de anbefalinger der er kommet. Det gælder såvel hygiejne som nedskydning på vildsvin nord for grænsen.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet. Tak for godt samarbejde i styregruppen.

 

Aksel Bek 04.04.19

 

Forvaltningsplan kronvildt
Modellen baseret på kronvildttælling 2018 for Bommerlund / Frøslev
Anslået forårsbestand stk.

400Fordeling

Forår

Til-

Afgang

Efterår

Mål

Jagt

Forår


2018

gang

10%

2018

25%


2019

Hjorte

50

50

10

90

32

16

74

Hinder og smalhinder

250

50

30

270

33

39

231

Årsdyr

100


129

Kalve


175

18

157

65

28


I alt

400

175

58

517

130

83

434

Forvaltningsplan dåvildt

Modellen baseret på dåvildttælling 2018 for Bommerlund / Frøslev

Anslået forårsbestand stk.


450
FordelingForår

Til-

Afgang

Efterår

Mål

Jagt

Forår2018

gang

10%

2018

25%


2019


Hjorte


75

50

12

113

35

16

97


Dåer og smaldåer

275

50

32

293

35

39

254Årsdyr


100


127


Kalve


0

175

20

155

70

280
I alt


450

175

64

561

140

83

478


 

Referat fra  årsmødet 5.4.18

Der deltog 55 perosner i årsmødetc

Ove Schmidt blev valgt som ordstyrer.

Herefter Aksel beretning

Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde den 5. april 2018

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu 5643 ha. Det er tilmeldt af 55 jagtforeninger og privatpersoner. Der kan være overlapning på arealer, da jeg ikke modtager ret mange korrektioner til arealer.

Hjortelavet som Hjortevildtsyd.dk forsøger at samle areal til strækker sig fra grænsen i syd til vejen mellem Åbenrå og Bredevad i Nord. Mod vest grænser vi ind til hjortelavet i Eggebæk Sofiedalvej/Dybbelgårde og mod øst er det hovedvej 10 fra Kruså og nordpå. I kerneområdet omkring Frøslev/Bommerlund er der stadig en del arealer, der ikke er med. Vi arbejder fortsat på at få en del af disse arealer med. Der er kommet ca. 600 ha. Med nord for Tinglev. Der forventes yderligere arealer.

 Vi lægger op til at de hjorteetiske regler for kronvildt og dåvildt skal overholdes. Ved at være med i lavet, er man med til at sikre at jagten foregår efter de hjorteetiske regler. Dette burde være en ganske naturlig konsekvens af etisk forsvarlig jagtudøvelse.

Bestande

Bestanden af såvel kronvildt som dåvildt har bredt sig de senere år. Der er vel næppe et skovstykke eller et moseområde, hvor der ikke i løbet af året er kronvildt og/eller dåvildt. Stormene i efteråret 2013 medførte ganske betragtelige fladefald i flere plantager. Der står nu tætte bestande i stormfaldsområderne fra 1999 og i plantagerne, der blev plantet i løbet af 1990’erne. Der er plantet rigtigt meget og for at beskytte planterne er der sat hegn. Det giver et delvist andet adfærdsmønster. Visse steder er der sket omfattende skader.

En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå. Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er ligeledes med til at vildtet trækker meget rundt. I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes næsten ingen hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. En del af de unge hjorte vandrer ud til andre områder. De når i en del tilfælde ikke tilbage til brunsten i kerneområderne, da de nedlægges inden.

Hjortetælling

Også i år var der hjortetælling i området i starten af marts. Arealet, hvorpå der tælles er væsentlig større end området hvor Hjortevildtsyd.dk søges etableret. Der blev i år talt . 218 stk. kronvildt og ca. 158 stk. dåvildt. I det sønderjyske område blev der talt ca. 900 stk. kronvildt og knapt 800 stk. Dåvildt.

Om der er tale om gengangere, eller at nogle af områder forekom vildttomme kan der kun gisnes om. Ligeledes spilder det en rolle, om der køres gylle på de områder, hvor hjortevildtet normalt fouragerer. Endelig spiller vejret en afgørende rolle. Tællerne gør en god indsats og man mødes i et fællesskab, der er vigtigt i forståelsen af jagten på hjortevildtet.

Hjemmesiden

Der har været mere end 19000 klik på hjemmesiden siden 1.9.17

Der er flere tilbagemeldinger fra jægere der ikke tidligere har meldt. Endvidere skydes der nu hundyr på arealer, hvor der tidligere primært blev skudt hjorte.

Udbytte og udbyttesammensætning

Jagttiden for kronvildt er ændret, så store hjorte må skydes fra 1.9 – 15.9 og 16.10 – 31.12. Hundyr uændret

Dåvildt vest for motorvejen følger den generelle jagttid. Øst for motorvejen må dåvildt skydes i november og december.

Der er foreslået stærkt reducerede jagtider specielt for større dåhjorte. Den foreslåede jagttid passer ikke ind i vores område, og jeg har protesteret. Vi ser om det bærer frugt.

Under dette punkt er der kun behandlet de meldinger, der er tilgået hjortelavet. Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

Der er meldinger fra medlemmer i hjortelavet og fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden. Afskydningstal fra NST er ikke medtaget.

Der er meldt om i alt 44 stykker kronvildt i alt heraf 7 hjorte, heraf 3 spidshjorte. Der er tale om en afskydnings% på 16 af hjorte. Der skydes rigeligt med hinder i forhold til kalve.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 49 stykker heraf 12 hjorte. Der er meldt 7 spidshjorte. Afskydningsprocent for hjorte er24 %. Der er ligeledes her skudt mange dåer.

 I hjortelavet syd for grænsen Hegering Jardelund/Flensborg har der også været en fin fordeling mellem han- og hundyr. Vi har et godt samarbejde med naboerne fra syd for grænsen.

Nordfriesland er ”Rotwildfrei”. På jagt er der nedlagt 40 stk. kronvildvildt heraf 35 hjorte.

Fællesjagterne

Fællesjagterne er en god mulighed for naboer til Naturstyrelsen til at deltage i afskydningen af hundyr og kalve.

Fællesjagterne blev i 2017 gennemført i november i Frøslev og i december i Bommerlund. Jagten i Frøslev er nu gennemført et antal gange og det kører godt.

Det var fjerde gang, der blev afholdt fællesjagt i Bommerlund. Der er blandt andet laves et kort med stigeplacering på alle deltagende private arealer. Skydning bør kun forekomme fra stige eller lignende. Der arbejdes stadig på forbedringer. Der har desværre været tilfælde op ad skoven, hvor der ikke blev anvendt stiger.

Der blev nedlagt 21 stk. vildt i Frøslev og 78 i Bommerlund.

Der planlægges fællesjagter til efteråret 2018. Tak til Naturstyrelsen for deres imødekommenhed.

Der kommer muligvis betalingsjagt i Bommerlund og Frøslev. Vi arbejder på fortsat at kunne lave fællesjagter med statsskoven.

Der har i året været fællesjagt i privat regi. Det er en positiv udvikling. Det fremmer godt naboskab og er med til at få skudt hundyr og kalve. Der var en større fællesjagt syd og sydøst for Bajstrup i januar. Flere skovejere drev samtidigt deres arealer og jægerne med tilstødende arealer kunne sidde på deres arealer og få del i afskydningen. Efter jagten var der parade og hyggeligt samvær.

På fællesjagterne med NST blev parolen generelt overholdt. Dog er der skudt 2 større dåhjorte udover parolen. På jagten i privat regi var der frigivet små spidshjorte, hundyr og kalve samt råvildt.

Vi henstiller til at man efterkommer parolen. Det er et fællesskab og når det skal fungere skal man overholde parolen.

Det er god skik, at jagten først er forbi når paraden er afsluttet. Der knyttes mange gode kontakter mellem afslutning af jagten og indtil paraden gennemføres. Man kan naturligvis være forhindret.

Anskydninger

Der har ikke været meldinger om anskydninger. En skadet dåhjort blev nedlagt i forbindelse med fællesjagten. Den er sandsynligvis trafikskadet.

Schweisshundeførerne har naturligvis tavshedspligt og det er rigtigt sådan. Har man som jæger imidlertid haft problemer vil det være på sin plads at informere om dette.

Salg af hjortevildt

Vi vil gerne hjælpe medlemmerne med adresse på oparbejdning og eventuelt salg af hjortevildt. Det var planen, at der ble muligt at se kontakter på Hjortevildtsyd.dk. Jeg har haft kontakt til en række af de lokale anerkendte slagterier. Nogle vil gerne hjælpe, men er ikke interesseret i at komme på hjemmesiden.

De hjorteetiske regler

Når man betragter afskydning og jagt ud fra de hjorteetiske regler er der fra styregruppens side nogle kommentarer.

Sammensætning af hjorte i forhold til hundyr og kalve er OK.

Der mangler stadig ældre hjorte i bestanden. Der er dog flere, der i år ikke har skudt mindre hjorte

Anbefalingerne i hjorteetiske regler går på at man skyder 25 % hjorte, 25 % hinder og 50 % kalve. Visse steder er der flere skudt hjorte uden at der er sket en ønskværdig afskydning af hinder og kalve.

Vi har udarbejdet anbefalinger for hjortevildtjagt. Groft set skyder man den første hjort der passer en og derefter skal de næste stadig være større, dog undtaget spidshjort.

Enkelte arealer har haft en høj afskydning. Nogle har skudt mere end et stk. kronvildt/dåvildt per 10 ha på et begrænset område, men dog langt mindre i forhold til det samlede tilmeldte areal. Andre har ligeledes skudt mere end et stk. per 10 ha. Der er en del mindre områder tilmeldt hvor der er faldet hjorte. Dette er naturligvis lovligt, men det kan ikke praktiseres hvert år. Det vil være fint, når man på disse arealer skyder en hind og 2 kalve inden man skyder den næste hjort.

Der forekommer kantskydning flere steder til trods for at vi har fællesjagt.

Den regionale hjortevildtgruppe

Gruppe arrangerer mødet i Nr. Hostrup og hjortetællingerne.

Der har været et fællesmøde, hvor der blev orienteret om Hjortegruppens arbejde.

Den centrale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den centrale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorteafskydning i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk.

Der er kommet nye jagttider på kronvildt og jagttider på dåvildt er under udarbejdelse.

Der har været et pludseligt formandsskifte, men jeg kender ikke årsagen.

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Arne Bondo fremlægger regnskabet senere. Jeg forventer imidlertid mindre indtægter i fremtiden.

Afrikansk svinepest

Der tales meget om afrikansk svinepest p.t. Jeg vil stærkt anbefale, at man overholder de anbefalinger der er kommet. Det gælder såvel hygiejne som nedskydning på vildsvin nord for grænsen.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet. Tak for godt samarbejde i styregruppen.

Aksel Bek 05.04.2018

Per Edemann stillede spørgsmål vedrørende den kommende jagttid på dåvildt.

Jens Hangård gav et intetsigende svar om den lokale hjortevildtgruppes indstilling.

 

Arne Bondo fremlagde årets regnskab. Der forventes større forbrug fremover, da vi f.eks. i år har betalt for foredragsholderen. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen.                                           

 

Regnskab for kalenderåret 2017

 

Kassebeholdning 1/1                                                      4.338,42 kr.

Entre og indsamling Årsmøde d. 23/3 2017                  3.750,00 kr. 

Overskud pølsesalg d.8/1                                               1.160,00 kr.

Overskud pølsesalg d.7/12                                               2.930,00 kr.                     12.178,42 kr.

Udgifter:

Annonce Tinglev Ugeblad                                              607,50 kr.

Annonce Bovbladet                                                       1.157,95 kr.

Fortæring Brandstationen                                              1.970,00 kr.

Kilometerpenge A. Hewicker                                           700,00 kr.

Gave do.                                                                            100,00 kr.                         4535, 45 kr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kassebeholdning 31/12-2017                                                                               7.642,97 kr.

Padborg 23. marts 2018

 Arne Bondo-Andersen

Der blev indsamlet ca. 2300 kr.

 

Efter kaffen var der et interessant og læreigt foredrag af Jan-Wilhelm Hammerschmidt på tysk om forvaltning af dåvildt. Det var en øjenåber for mange. 

 

 

Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde den 7. april 2016

Der mødte 50 mand op til årsmødet.

Mødet startede med jagthornsblæsning.

Aksel bød velkommen, med en særlig velkomst til Henrik Bertelsen og vore Tyske naboer. Derefter blev Ove Schmidt valgt til ordfører.

Første punkt på dagsordenen var formandens beretning.

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu 4600 ha. Det er tilmeldt af 44 jagtforeninger og privatpersoner.

Hjortevildtsyd.dk strækker sig fra grænsen i syd til vejen mellem Åbenrå og Tinglev i Nord. Mod vest grænser vi ind til hjortelavet i Eggebæk Sofiedalvej/Dybbelgårde og mod øst er der en foreløbig afgrænsning  ved hovedvej 10 fra Kruså og nordpå.

I kerneområdet omkring Frøslev/Bommerlund er der stadig en del arealer, der ikke er med. Vi arbejder fortsat på at få en del af disse arealer med.

 Bestande

Bestanden af såvel kronvildt som dåvildt har bredt sig de senere år. Der er vel næppe et skovstykke eller et moseområde, hvor der ikke i løbet af året er kronvildt og/eller dåvildt. Stormene i efteråret 2013 medførte ganske betragtelige fladefald i flere plantager. Der står nu tætte bestande i stormfaldsområderne fra 1999 og i plantagerne, der blev plantet i løbet af 1990’erne.

En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå.

Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er med til at vildtet trækker meget rundt.

I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes næsten ingen hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. En del af de unge hjorte vandrer ud til andre områder. De når i en del tilfælde ikke tilbage til brunsten i kerneområderne, da de nedlægges inden.

Hjortetælling

Også i år var der hjortetælling i området i starten af marts. Arealet, hvorpå der tælles er væsentlig større end området hvor Hjortevildtsyd.dk er etableret. Der blev i år talt 169 stk. kronvildt og 139 stk dåvildt.

Om der er tale om gengangere, eller at nogle af områder forekom vildttomme kan der kun gisnes om. Ligeledes spilder det en rolle, om der køres gylle på de områder, hvor hjortevildtet normalt fouragerer. Endelig spiller vejret en afgørende rolle. Tællerne gør en god indsats og man mødes i et fællesskab, der er vigtigt i forståelsen af jagten på hjortevildtet.

Hjemmesiden

Der har været mere end 31000 klik på hjemmesiden i løbet af året.

Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

Udbytte og udbyttesammensætning

Jagttiden for kronvildt og dåvildt vest for motorvejen, følger den generelle jagttid. Øst for motorvejen må dåvildt skydes i november og december.

Der har i år været tilbagemeldinger fra jægere, der ikke tidligere har meldt ind med, hvad der er blevet skudt. Endvidere skydes der nu hundyr på arealer, hvor der tidligere primært blev skudt hjorte. Der er nu også meldinger fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden.

Der er meldt om i alt 60 stykker kronvildt i alt heraf 14 hjorte, heraf 2 spidshjorte. Der er tale om en afskydnings% på 23 af hjorte.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 43 stykker heraf 14 hjorte. Der er meldt 7 spidshjorte.

På hjortevildtmødet i Nr. Hostrup blev området rost for sin gode sammensætning for afskydningen. Der var dog ikke ros til aldersfordelingen.

Syd for grænsen,  Hegering Jardelund/Flensborg har der også været en fin fordeling mellem han- og hundyr. Vi har et godt samarbejde med naboerne fra syd for grænsen.

Længere vestpå er der ved at blive etableret afskudsplaner. Der er imidlertid stadig nogen, f.eks. Landesforst, der ønsker at området skal være kronvildtfrit.

Fællesjagterne

Fællesjagterne er en god mulighed for, at naboer til Naturstyrelsen kan deltage i afskydningen af hundyr og kalve.

Fællesjagterne blev i 2015 gennemført i december. Jagten i Frøslev er nu gennemført et antal gange og det kører godt.

Det var anden gang, der blev afholdt fællesjagt i Bommerlund. Der er blandt andet lavet et kort med stigeplacering på alle deltagende private arealer. Skydning bør kun forekomme fra stige eller lignende. Der arbejdes stadig på forbedringer.

Der blev nedlagt 35 stk. vildt i Frøslev og 50 i Bommerlund.

Der planlægges fællesjagter til efteråret 2016. NST ønsker parolen udvidet med afskydning af råvildt på dagen. Den enkelte lodsejer bestemmer selvfølgelig selv hvad der skal skydes, men den fælles parole er der tale om maks. muligheder.

Tak til Naturstyrelsen for deres imødekommenhed.

Der har i året været flere fællesjagter i privat regi. Det er en positiv udvikling. Det fremmer godt naboskab og er med til at få skudt hundyr og kalve.

De hjorteetiske regler

Når man betragter afskydning og jagt ud fra de hjorteetiske regler, er der fra styregruppens side nogle kommentarer.

Sammensætning af hjorte i forhold til hundyr og kalve er OK.

Der mangler stadig ældre hjorte i bestanden.

På visse arealer afholdes der ofte trykjagt med mindre intervaller end 3 uger.

Der forekommer kantskydning til trods for at vi har fællesjagt. Det er dårligt naboskab.

Den regionale hjortevildtgruppe

Det er gruppen der bl.a. arrangerer mødet i Nr. Hostrup og hjortetællingerne.

Herudover hører og ser vi ikke meget til gruppen. På mødet i Nr. Hostrup blev det oplyst at man ønskede uændret jagttid på hjorte. Der er efter vor mening enten tegn på berøringsangst eller ineffektivitet.

Der har i flere sammenhænge været meningen at der skulle være mere kontakt til hjortelavene. Men det ønskes tilsyneladende ikke fra den regionale hjortevildtgruppe / formanden for gruppen.

Den centrale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den centrale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorte i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk. Jægerne har nu haft 12 år til frivilligt at få styr på forholdene. Forslaget fra hjortegruppen skulle ligge på bordet i efteråret 2015 og skal kunne tiltrædes af alle medlemmer af vildtforvaltningsrådet. En vanskelig opgave, hvor det bliver spændende at se hvad resultatet bliver. Arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Der er stadig juridiske aspekter, der skal undersøges. P.t. er forslaget 6 ugers jagttid på hjort større end spidshjort, fodringsforbud nærmere end 130 fra naboskel og hochsitz. Arealbegrænsning ved afskydning af hjorte større end sidshjorte.

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Hans Henrik Post er i dag forhindret og jeg kommer senere ind på økonomien. Jeg vil dog allerede her afsløre, at der igen i år bliver der sendt en tallerken rundt hvor man kan give et bidrag.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet.

Hans Henrik vælger at træde ud af styregruppen af tidsmæssige årsager. Tak til Hans Henrik for godt samarbejde.

Tak for godt samarbejde i styregruppen.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Økonomi

Der er ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk.

Hans Henrik Post  var forhindret. Aksel tog økonomien.

Regnskab Hjortevildtsyd 2015/2016

Kassebeholdning 01.04.2015                              1539,00 kr.

Indtægter :

Indsamlet på årsmødet 2015                               2051,00 kr.

Overskud pølsesalg Bommerlund                     1550,00 kr.

Samlet indtægter                                                    3601,00 kr.

Udgifter :

Kaffe  vedr. årsmøde 2015                                  -1240,00 kr.

Hjemmeside                                                             -695,00 kr.

Annonce Bov Bladet                                              -836,88 kr.

Annonce Tinglev Ugeavis                                    -487,50 kr.

Samlet udgifter                                                        -3259,38 kr.

Årets overskud                  3601,00-3259,38   =        341,62 kr

Kassebeholdning 01.04.2016                   =                1880,62 kr      

Der blev igen i år sendt en tallerken rundt, hvor man kunne give et bidrag. Her blev der indsamlet 1992,50 kr.

Efter dette var der kaffe og boller og der var mulighed for at se på de medbragte gevirer.

Efter kaffen, var der et indlæg ved Henrik Bertelsen, Landbrug og fødevarer og næstformand i vildtforvaltningsrådet. Temaet var Hjortevildtforvaltning med særlig fokus på markskader.

Her fortalte Henrik Bertelsen om de overvejelser der havde været, inden det foreliggende forslag om hjorteforvaltning blevet offentliggjort. Efter indlægget var der debat og spørgsmål til Henrik Bertelsen.

 

 

Hjortevildt syd.

 

 

Årsmøde i Hjortevildtsyd.dk den 3. april 2014 på Bajstrup Brandstation.

 

Dagsorden

 

Velkomst ved formanden for styregruppen Aksel Bek.

Valg af dirigent.

Styregruppens beretning.

Vedtægtsændringer / Formål.

Regnskab.

Eventuelt.

 

 

Velkomst ved formanden for styregruppen Aksel Bek.

Aksel Bek bød velkommen, med en særlig velkomst til Mads Flinterup og vore sydlige naboer.

 

Valg af dirigent.

Ove Schmidt blev valgt som dirigent.

 

Styregruppens beregning.

Aksel.

 

Vedtægtsændringer / Formål.

Der var nogle små ændringer som styregruppen mente skulle rettes. Dette blev godkendt uden bemærkninger.

Formålsparagrafen er herefter som nedenstående.

 

Formål

 

At skabe et kronvildtlaug, i kerneområdet ved Frøslev / Bommerlund.

Lauget kan udvides mod øst, nord og vest.

Det er lauget’s mål, at al beskydning af kronvildt sker efter De Jagtetiske regler for Kronvildt.

Området betragtes som et stort sammenhængende areal.

 

Det er vor opgave at sikre bedst mulig fordeling blandt det afskudte kronvildt og dåvildt.

Områder med tætte bestande opfordres til samarbejde, og gerne selektiv afskydning af hundyr og kalve først på sæsonen, hvor det er nemt at se forskel på små/store kalve og kalve/smalhind/hind.

 

Al skudt kronvildt og dåvildt indberettes løbende til hjortevildtsyd.dk, med følgende data, DATO, KØN, ALDER, VÆGT samt i hvilket område dyret er nedlagt.

 

Der er etableret en hjemmeside, hvorpå ovenstående data løbende vil blive opdateret.

 

ADMINISTATION :

Der er nedsat en styregruppe til administration af afskydning – statistik etc.

Styregruppen skal løbende indhente informationer om bestandsudviklingen i området.

 

Styregruppen vælger selv sin formand og fastlægger selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens.

Styregruppen er selvsupplerende, dvs. udtræder et medlem mellem årsmøderne, indtræder en anden repræsentant fra den pågældende interessegruppe.

 

Styregruppen kan i sit arbejde trække på oplysninger eller specialviden uden for medlemskredsen, f.eks. vildtforvaltningen.

Styregruppen forestår informationer til medlemskredsen, til øvrige naturbrugere og til offentligheden.

 

Styregruppen forbereder og indkalder det årlige medlemsmøde i foråret.

Styregruppen afholder mindst 2 møder årligt, det ene forud for årsmødet.

Der ud over afholdes møder når formanden eller 2 medlemmer af styregruppen finder det fornødent.

Der føres referat over de på møderne trufne beslutninger.

Referat offentliggøres på hjemmesiden

Mellem møderne varetager formanden, i dennes fravær, næstformanden styregruppens interesser.

 

OPFØLGNING :

Der afholdes hvert år et fællesmøde med evaluering af sæsonens forløb samt opfølgning på aftalte regler.

Under fællesmødet fremlægges der et regnskab for laugets udgifter i det forløbne år. 1/4 - 31/3.

 

TILMELDING :

Tilmelding til lauget, foregår med oplysning om arealstørrelse og beliggenhed• (gerne matr. nr.).

 

UDMELDING :

Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt.

 

 

Regnskab.

Under vedtægtsændringer blev der vedtaget at der skulle føres et regnskab over vore midler.

Dette punkt er ved dette årsmøde ikke aktuelt.

 

Eventuelt.

Der kom enkelte kommentarar om DN’s  natursyn.

Hjortelaug mod vest. JKF Tønder og JKF Aabenraa snakker sammen om at få det startet op.

 

 

Aftenen sluttede med et ”kanon” foredrag af Mads Flintetup om krinvildt med emnerne, kalve, førehind og afskydning af hjorte kun efter gevirstørrelse.

 

Hjortevildsyd.dk

Beretning for 13/14

Hjortevildtsyd har nu et samlet areal på over 3500 ha. Det er en meget positiv udvikling vi har været igennem i det forløbne år. Vi er nu repræsenteret fornuftigt rundt omkring vores 2 kærneområder Bommerlund og Frøslev. Der er dog stadig en del arealer der ikke er med, og de er altid velkomne til at melde sig for at komme med. Mod vest er grænsen p.t. Sofiedalvej, mod øst Motorvej E 45 og mod nord Bjerndrup/Perbøl. Vi er ofte spurgt, om vi vil udvide yderligere, og det vil vi gerne og det er mod vest, nord og øst.

Styregruppen har været samlet til det fornødne antal møder. Referater af disse møder kan læses på hjemmesiden. Der er en god stemning i styregruppen og den fungerer godt.

Hjortevildtsyd var involveret i hjortetællingen. Alle styregruppens medlemmer og en række lokalkendte deltog i tællingen. Det giver et billede over hvad der bliver set, men er meget vejrafhængigt og giver nok ikke nogen endeligt billede af bestandsstørrelsen. 

Der er indberettet til hjemmesiden 28 stk. kronvildt og 21 stk. dåvildt. Året har været præget af stormen Bodil, og der er f.eks. i statsskoven ikke skudt det normale antal stykker vildt da der ikke er blevet afholdt trykjagter.  Rapporteringen er naturligvis frivillig. Vi har modtaget en række indberetninger fra folk, der ikke er medlemmer. Dette er positivt, og det kan jo være, at disse områder bliver tilmeldt på et eller andet tidspunkt. Der er imidlertid også manglende indberetninger fra arealer der er tilmeldt. Grunden hertil kan være flere, men f.eks. forkert sammensætning af kønsfordelingen kunne være en af årsagerne.

Der var aftalt fællesjagter med statsskoven såvel ved Frøslev som ved Bommerlund. Disse blev imidlertid aflyst p.g.a. at eftervirkningerne af stormen. Der er begrundet håb, at der i indeværende sæson vil blive afholdt fællesjagt.

Vi har haft normale jagttider vest for E45. Vær opmærksom på den nye bekendtgørelse.

Vores hjemmeside www.hjortevildtsyd.dk er meget velbesøgt. Der er nu knap 48000 klik på siden. Dette er i løbet af halvandet år. Vi har tilsagn fra 2 sponsorer, der vil have et link på hjemmesiden. Disse link bliver installeret i løbet af kort tid. Prisen for et link er 500 kr. Tom har været os behjælpelig med at udvikle siden.  På grund af stort arbejdspres hos Tom har jeg overtaget arbejdet. En stor tak til Tom for hans arbejde. Samtidig var der en mulighed for at omstrukturere siden, og jeg håber den er blevet mere brugervenlig.  Vi har fået mange positive tilbagemeldinger omkring hjemmesiden. Tak for det.

Vi kører hjortevildtsyd uden kontingent fra medlemmer og interesserede. Det mener vi er en god fremgangsmåde. Det betyder imidlertid, at der mangler likviditet til at betale for hjemmesiden og til annoncering. For internet og annoncering er den samlede omkostning omkring 1500-2000 kr. Et par af styregruppens medlemmer har i det forløbne år lagt disse penge ud, og det kan betragtes som sponsorat.

 

 

 

Ref. af styregruppemøde den 06. feb. 2014 ved Ove.

 

Deltagere:

Aksel Bek

Henrik Nissen

Johannes Nielsen

Ove Schmidt

Hans Henrik Post               Afbud

Lars Hornbek

 

Årsmøde afholdes den 3. april kl. 19.30 på Bajstrup Brandstation. Der opkræves 50 kr. ved døren for kaffe og brød.

Aksel undersøger om det er muligt at få Mads Flinterup ned til mødet.

Henrik undersøger mulighed for filmafspiller.

Vedtægter skal føres ajour, Aksel ser på det.

Udkast til ugeavisen laves af Aksel.

Aksel kontakter Hans Kristensen ang. indlæg i Jæger.

 

Årets gang.

Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 3450 ha til hjortelauget.

Hjemmesiden besøges godt, ca. 44000 klik.

Kongejagt og fællesjagter i Frøslev / Bommerlund plantage er blevet aflyst pga. stormfald.

Der er en rimelig tilbagerapportering på nedlagt vildt. Aksel sender en reminder ud til alle hvis der er nogle der har glemt at indrapportere.

Der er d.d. indrapporteret:

Kronvildt.      5 hjorte         14 hinder     7 kalve.         Flot resultat.

Dåvildt.         12 hjorte       2 dåer           3 kalve          En skæv fordeling.

 

Hjortemødet i Nørre Hostrup er den 27. marts kl. 19.00.

Aksel undersøger om vi kan komme med noget.

Lars medbringer reviderede foldere om hjortelaget.

 

Styregruppen mødes til hjortemødet i NH for at afklare de sidste punkter inden årsmødet.

 Ref. Lars Hornbek

Ref. af styregruppemøde den 24. sep. 2013 ved Henrik. 

Deltagere:

Aksel Bek

Henrik Nissen

Johannes Nielsen

Ove Schmidt

Hans Henrik Post               Afbud

Lars Hornbek

 Nyheder fra formanden. (Aksel)

Hjemmesidens opdatering overdrages 30. sep. til Aksel. Tom har hidtil udført arbejdet, men arbejdspresset er blevet for stort.

 Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 3150 ha til hjortelauget.

Der skal i år være kongejagt i Frøslev / Bommerlund plantage. Der er 6 år siden der sidst har været afholdt kongejagt i området. 

Der er aftalt afholdt fællesjagt med naturstyrelsen i Frøslev den 12. dec. 2013. 

Der er aftalt afholdt fællesjagt med naturstyrelsen i Bommerlund den 17. dec. 2013.

Under dette arrangement er Hjortevildtsyd.dk blevet bedt om at grille pølser.

Aksel laver oplæg til parole. 

Ref. Lars Hornbek

Nyeste kommentarer

05.12 | 09:13

Frederik Viborg har skudt en spidshjort i Kirkeskoven ved Tøndervej 3.12

02.12 | 12:49

Frederik Viborg har nedlagt en då i Præsteskoven ved Lejrvejen 01.12

14.11 | 08:35

frederik viborg har skudt en då kalv i kirkeskoven ved lejrvejen 13.11

11.11 | 09:30

Er lagt på Hjortevildtsyd.dk